วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน อุบลราชธานี

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดขนวน บ้านขนวน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
 • วัดขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดขัวไม้แก่น บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
 • วัดข่าโคม บ้านข่าโคม หมู่ที่ 9 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดขามเทิง บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดขามน้อย บ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดขามป้อม บ้านขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
 • วัดขามป้อม บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง
 • วัดขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดขี้เหล็กนอก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดขี้เหล็กใน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดขุมคำ บ้านขุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดเขื่องกลาง บ้านเขื่องกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
 • วัดเขื่องใน บ้านเขื่องใน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
 • วัดแขมเจริญ บ้านแขมเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดแขมใต้(บ้านแขมใต้) บ้านแขมใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดแขมเหนือ บ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร

ด้านบน

 • วัดค้อโคน บ้านค้อโดน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
 • วัดค้อใต้ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดคอนสาย บ้านคอนสาย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
 • วัดค้อน้อย บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
 • วัดคันธวารี บ้านตาดแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดคัมภีราวาส บ้านนาพิน หมู่ที่ 1 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
 • วัดคำเกิ่ง บ้านคำเกิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดคำขวาง บ้านคำขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดคำข่า บ้านคำข่า หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดคำครั่ง บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
 • วัดคำแคน บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
 • วัดคำนางรวย บ้านคำนางรวย หมู่ที่ 3 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
 • วัดคำนาแซง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
 • วัดคำปะโอ บ้านคำปะโอ หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
 • วัดคำผักแว่น บ้านคำผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
 • วัดคำโพธิ์ บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดคำเม็ก บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดคำยาง บ้านคำยาง หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดคำสมอ บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
 • วัดคำสมิง บ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ตำบลสว่าง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดคำสว่าง บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
 • วัดคำสำราญ บ้านคำสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
 • วัดคำสำราญ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
 • วัดคำหนามแท่ง บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
 • วัดคำหมี บ้านคำหมี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
 • วัดคำหว้า บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
 • วัดคำไหล บ้านคำไหล หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเมือง อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดคำอ้อ บ้านคำอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
 • วัดคำไฮ บ้านคำไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
 • วัดคำไฮใหญ่ บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
 • วัดคูขาด บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
 • วัดคูเดื่อ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดคูสว่าง บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดโคกก่อง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
 • วัดโคกชำแระ บ้านโคกชำแระ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดโคกเซบูรณ์สามัคคี บ้านโคกเซบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
 • วัดโคกสว่าง บ้านโคกใหม่วัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
 • วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฉันทาราม บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดฉิมพลี บ้านเป้า หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
 • วัดฉิมพลี บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล

ด้านบน

 • วัดชมภูรัตนาราม บ้านผักหย่า หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดชลธาร บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดชักแล่น บ้านชักแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดชัยมงคล หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดชัยวนาราม บ้านอารีย์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
 • วัดชัยอุดม บ้านชัยอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดช่างหม้อ บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
 • วัดชุมพลรัตนาวัน บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดชุมแสง บ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
 • วัดเชียงแก้ว บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
 • วัดโชคอำนวย บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดไชยชนะ บ้านไชยชนะ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดไชยธราวาส บ้านตุใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดไชยมงคล บ้านผักหย่า หมู่ที่ 5 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
 • วัดไชยมงคล บ้านกุศกร หมู่ที่ 1 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
 • วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดไชยรักษ์ บ้านกุง หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล

ด้านบน

 • วัดซำงู บ้านซำงู หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดซำสะกวยน้อย บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลตาเกา อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น

ด้านบน

 • วัดฐิตาราม บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น

ด้านบน

 • วัดดงเจริญ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดดงบังใต้ บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดดงบังเหนือ บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดดงไม้งาม บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
 • วัดดงยาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
 • วัดดงยาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดดอนกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดดอนก่อ บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดดอนก่อ บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
 • วัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
 • วัดดอนงิ้ว บ้านดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
 • วัดดอนชาติ บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
 • วัดดอนชี บ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดดอนชี บ้านยอดดอนชี หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดดอนชี บ้านดอรชี หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
 • วัดดอนชี บ้านดอนชี หมู่ที่ 5 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
 • วัดดอนเชียงโท บ้านดอนเชียงโท หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
 • วัดดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดดอนแดง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดดอนตะลี บ้านดอนตะลี หมู่ที่ 6 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
 • วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดดอนนาเยีย บ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดดอนบาก บ้านบาก หมู่ที่ 6 ตำบลไร่น้อย เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดดอนประทาย บ้านดอนประทาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดดอนพอก บ้านดอนพอก หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดดอนพันชาด บ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
 • วัดดอนม่วย บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
 • วัดดอนโมกข์ บ้านดอนโมกข์ หมู่ที่ 7 ตำบลไพบูลย์ อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดดอนยูง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
 • วัดดอนรังกา บ้านดอนรังกา หมู่ที่ 2 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
 • วัดดอนส้มป่อย บ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดดอนสว่าง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดดอนเสาโฮง บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดดอนหวาย บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
 • วัดดอนใหญ่ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดด้ามพร้า บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดดินดำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
 • วัดดุมใหญ่ บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดดู่น้อย บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
 • วัดดูาน บ้านนาดูน หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
 • วัดเดื่อโดม บ้านเดื่อโดม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดแดงหม้อ บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน

ด้านบน

 • วัดตาเกา บ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดตาโท บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดตาโอง บ้านตาโอง หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดตำแย บ้านตำแย หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดตำแย บ้านตำแย หมู่ที่ 1 ตำบลไร่น้อย เขต 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดแต้เก่า บ้านแต้เก่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบก อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดแต้ใหม่ บ้านแต้ใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบก อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดใต้ยางขี้นก บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน

ด้านบน

 • วัดถิ่นสำราญ บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร

ด้านบน

 • วัดทรายโหง่น บ้านทรายโหง่น หมู่ที่ 2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
 • วัดทองนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดทองสวัสดิ์ บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดท่ากกแห่ บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดท่าค้อ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดท่าค้อ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
 • วัดทางสาย บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
 • วัดท่างอย บ้านท่างอย หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
 • วัดท่าช้าง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดท่าช้างน้อย บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดท่าช้างใหญ่ บ้านท่าช้างใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดท่าบ่อแบง บ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่ 3 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
 • วัดท่าโพธิ์ศรี บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
 • วัดท่าเมือง บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดท่าลาด บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดท่าลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 7 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดท่าลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
 • วัดท่าวังหิน บ้านท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดท่าวารี บ้านท่าวารี หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
 • วัดท่าศิลา บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดท่าสนามชัย บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
 • วัดท่าไห บ้านท่าไห หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
 • วัดทุ่งกว้าง บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
 • วัดทุ่งเกษม บ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดทุ่งขุนใหญ่ บ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดทุ่งคำไผ่ บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดทุ่งใต้ บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดทุ่งเทิง บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดทุ่งบอน บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 16 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
 • วัดทุ่งเพียง บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดทุ่งมณี บ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 8 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดทุ่งศรี บ้านสะพือ หมู่ที่ 7 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
 • วัดทุ่งศรีเจริญ บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม อำเภอกิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
 • วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
 • วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
 • วัดทุ่งสว่าง บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดทุ่งสว่าง บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย เขต 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดทุ่งหนองพอก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
 • วัดเทพเกษม บ้านแขมใข หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดเทพนิมิต บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดเทพา บ้านเทพา หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดไทยพัฒนา บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดนทีศรัทธาวาส บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • วัดนรากุมภกาวาส บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
 • วัดนอก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดนากระแซง บ้านนากระแซง หมู่ที่ 1 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาแก บ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาแก บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
 • วัดนาแก้ว บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
 • วัดนาขมิ้น บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดนาขาม บ้านนาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนาควาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนาคำ บ้านนาคำ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนาคำ บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาคำ บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
 • วัดนาคำใหญ่ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
 • วัดนางิ้ว บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนาจาน บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดนาจาน(ศรีคูณเมือง) บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดนาเจริญ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดนาเจริญ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาเจริญนอก บ้านนาเจริญนอก หมู่ที่ 16 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดนาชุม บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดนาชุม บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดนาซาว บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
 • วัดนาดอกไม้ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
 • วัดนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนาดีนาฮ่อม บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนาดู่ บ้านนาดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดนาตาล บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
 • วัดนาตาหมุด บ้านนาตาหมุด หมู่ที่ 6 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
 • วัดนาใต้ บ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนาทมใต้ บ้านนาทมใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
 • วัดนานวล บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
 • วัดนาประชุม บ้านนาประชุม หมู่ที่ 7 ตำบลนาเยีย อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดนาประดู่ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาไผ่ บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดนาพิมาน บ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
 • วัดนามน บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
 • วัดนามน บ้านนามน หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
 • วัดนามึน บ้านนามึน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนายูง บ้านนายูง หมู่ที่ 11 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนาเยีย บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดนาเรือง บ้านนาเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรือง อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดนาเรือง บ้านนาเรือง หมู่ที่ 14 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
 • วัดนาเลิง บ้านนาเลิง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนาเลิง บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาศรีนวล บ้านอีต้อม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
 • วัดนาส่วงใต้ บ้านนาส่วง หมู่ที่ 2 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาส่วงเหนือ บ้านนาส่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาหนองล้ำ บ้านนาหนองล้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนาห้วยแคน บ้านห้วยนาแคน หมู่ที่ 3 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
 • วัดนาหว้า(ภาราวาส) บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
 • วัดนาโหนนน้อย บ้านนาโหนนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
 • วัดนาไหทอง บ้านนาไหทอง หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนาอุดม บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
 • วัดนาอุดม บ้านนาทม หมู่ที่ 6 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
 • วัดน้ำเกลี้ยง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
 • วัดน้ำขุ่น บ้านน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดน้ำคำ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
 • วัดน้ำคำแดงใต้ บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดน้ำคำแดงเหนือ(พระสังกัจจายณ์) บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดน้ำคำน้อย บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดน้ำเที่ยง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
 • วัดน้ำเที่ยง บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดน้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดนิคมกิตติยาราม บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดนิคมเกษม บ้านนิคม หมู่ที่ 2 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
 • วัดโนนกระโจม บ้านโนนกระโจม หมู่ที่ 8 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
 • วัดโนนกอก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
 • วัดโนนกอย บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนกาเล็น บ้านโนนกาเล็น หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
 • วัดโนนเกษม บ้านโนนเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนแก้ง บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนขวาว บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 4 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดโนนขาม บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนค้อ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดโนนคำกลาง บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนแคน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
 • วัดโนนแคน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดโนนแคน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 2 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนงาม บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
 • วัดโนนจันทร์ บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดโนนจาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • วัดโนนจาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
 • วัดโนนจิก บ้านโนนจิก หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดโนนจิก บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
 • วัดโนนจิก บ้านโนนจิก หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนเจริญ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดโนนชาติ บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดโนนดู่ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
 • วัดโนนทรัพย์ บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนทราย บ้านโนนทราย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนน้อย บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนบอน บ้านโนนบอน หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนเปือย บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนแฝกใหญ่ บ้านโนนแฝกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
 • วัดโนนม่วง บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรือง อำเภอกิ่ง อ.นาเยีย
 • วัดโนนยาง บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดโนนยาง บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดโนนยาง บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนยาง บ้านแคน หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
 • วัดโนนยานาง บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
 • วัดโนนรังน้อย บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดโนนรังใหญ่ บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดโนนศรีวิไล บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
 • วัดโนนสนาม บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนสวน บ้านโนนสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
 • วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนสวาง บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
 • วัดโนนสวาง บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลไพบูลย์ อำเภอกิ่ง อ.น้ำขุ่น
 • วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเมือง อำเภอกิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
 • วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • วัดโนนสัง บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
 • วัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
 • วัดโนนสีมา บ้านโนนสีมา หมู่ที่ 9 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วัดโนนสุขสันติ์ บ้านโนนสุขสันติ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
 • วัดโนนสูงสุทธาวาส บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
 • วัดโนนแสนสุข บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนหงษ์ทอง บ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย เขต 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วัดโนนหล่อง บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
 • วัดโนนหลี่ บ้านโนนหลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนใหญ่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
 • วัดโนนใหญ่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
 • วัดโนนฮาง บ้านโนนฮาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ